Regulamin sklepu

Witaj!

Ten dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionych produktów elektronicznych.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść Kupującego.

Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania w sprawie dotyczącej sprzedaży moich materiałów, webinarów i innych produktów elektronicznych, to napisz proszę wiadomość e-mail na adres sklep@ekspedycja.pl lub skontaktuj się telefonicznie na numer 570535474.

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 1. Sklep, którego dotyczy niniejszy regulamin, jest dostępny w domenie ekspedycja.edu.pl.
 2. W regulaminie używane są następujące pojęcia:
  • Sprzedawca – Urszula Pastwa Ekspedycja Matematyczna, zarejestrowana z numerem NIP 1181927332 i REGON 525803876, adres do doręczeń ul. Grunwaldzka 80, 36-040 Boguchwała,
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,
  • Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem ekspedycja.edu.pl oraz na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów,
  • Produkt – produkty elektroniczne zakupione lub dostępne w Sklepie,
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu
  • Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w Regulaminie,
  • Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży,
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
  • Operator płatności – Podmiot świadczący obsługę płatności online (odpowiednio HotPay lub Blue Media S.A., w zależności od wyboru Klienta) na rzecz Użytkowników:
   • PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 7.789.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
   • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
  • Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§2 Produkty dostępne w sklepie i wymagania techniczne

 1. W sklepie, dostępnym w domenie ekspedycja.edu.pl, dostępne są jedynie Produkty elektroniczne:
  • materiały edukacyjne dostępne w formach plików .pdf lub .png (Produkt cyfrowe),
  • webinaria w formie wydarzenia on-line (Usługi cyfrowe) lub nagrania z takiego wydarzenia (Produkty cyfrowe) – dokładną formę określa opis produktu w sklepie.
 2. Produkty dostarczane są Klientowi za pomocą wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu w formie linku do pobrania materiałów edukacyjnych lub linku umożliwiającego dostęp do webinaru.
 3. Klient może korzystać ze sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
  • urządzenie umożliwiające dostęp do sklepu przez Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies, np. Microsoft Edge, Safari, Google Chrome,
  • konto poczty e-mail.
 5. Do korzystania z Produktów, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak PDF, MP4, MP3, MOV, AVI, PNG itp. Jeżeli korzystanie z Produktów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Sklepie w sposób widoczny dla Klienta i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.

§3 Składanie i realizacja zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów produktu w różnych cenach, o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie produktu.
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien najpierw kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” na stronie z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. Klient może wybrać jedną z dostępnych opcji płatności:
  • przelew bankowy – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie,
  • płatność za pośrednictwem systemu Blue Media,
  • płatność za pośrednictwem systemu PayU,
  • w przypadku wybranych produktów – płatność cykliczna za pośrednictwem systemu PayU.
 4. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
 5. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  • imienia i nazwiska,adresu e-mail,opcjonalnie: nazwy firmy, adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), numeru telefonu,formy płatności zgodnie z ust. 3,
  • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka (akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia),
  • wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 6. Ceny poszczególnych produktów są cenami brutto i zawierają wymagany przez obowiązujące przepisy prawne podatek.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia.
 9. Wybrane Produkty, wyraźnie oznaczone w opisie Produktu, dostępne są w ramach przedsprzedaży. Termin realizacji wysyłki takich produktów jest wyraźnie określony w opisie produktu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania i niezrealizowania Zamówienia w przypadku zamówień Produktów dostępnych w przedsprzedaży. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o anulowaniu Zamówienia i zwraca Klientowi całkowitą kwotę zakupu Produktu.
 11. Wybrane Produkty, wyraźnie oznaczone w opisie Produktu, dostępne będą w formie dostępu subskrypcyjnego z cyklicznymi płatnościami pobieranymi w każdym miesiącu. Klient zakupując taki Produkt wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty miesięcznej, określonej na stronie Produktu. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu przez okres określony na stronie Produktu.
 12. Dostęp do treści przewidzianych w Produkcie subskrypcyjnym jest przyznawany na kolejne miesiące na podstawie odnotowania realizacji płatności cyklicznej. W przypadku nieopłacenia na konkretny miesiąc, dostęp do Produktu jest wstrzymywany, a w przypadku opóźnienia przekraczającego tydzień – anulowany.
 13. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z dostępu do Produktu subskrypcyjnego. Rezygnacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. W ciągu trzech dni roboczych Sprzedawca wyłączy pobieranie miesięcznych płatności, a w przypadku pobrania płatności pomiędzy momentem rezygnacji a wyłączeniem płatności cyklicznych, Sprzedawca dokona zwrotu pobranej opłaty. Rezygnacja skutkuje wyłączeniem dostępu do treści przewidzianych w Produkcie subskrypcyjnym.
 14. Wysyłka Produktów, z wyłączeniem Produktów opisanych w ust. 8, nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§4 Przetwarzanie danych klienta i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Urszula Pastwa Ekspedycja Matematyczna, adres do doręczeń Grunwaldzka 80, 36-040 Boguchwała, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając wiadomości e-mail: sklep@ekspedycja.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu. Jest to konieczne dla realizacji zamówienia Produktu, a następnie obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter), dostawca systemu płatności, kancelarii prawnej itp. 
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§5 Prawa autorskie

 1. Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, na następujących polach eksploatacji:
  • wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf i png,
  • zapis metodą cyfrową i modyfikacje na własne potrzeby, np. na własnym dysku twardym.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu. Jeśli nie napisano inaczej, licencja dla materiałów edukacyjnych zostaje udzielona bez ograniczeń czasowych, a licencja dla webinarów i ich nagrań zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:
  • udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 
  • publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.  
 5. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. 

§6 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia). Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (opis występującej niezgodności) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 5. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Klient powinien przesłać Sprzedawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedawcy.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.
 3. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia.    
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

preloader